VÅRE RETNINGSLINJER

HVEM GJELDER RETNINGSLINJENE FOR

 

Retningsreglene gjelder for

 • Alle som tar eller har tatt et kurs hos Tøyen Impro.

 • Alle ansatte hos Tøyen Impro

 • Alle som gjennomfører aktiviteter på vegne av Tøyen Impro.

 

Våre instruktører vil informere om retningslinjene ved kursstart. Vi vil likevel oppfordre alle som skal ta et kurs hos oss til å sette seg inn i våre retningslinjer før kursstart.

NÅR GJELDER RETNINGSLINJENE?

 

Retningslinjene gjelder under og etter alle kurs hos oss. 


Av åpenbare årsaker innser vi at det kan være vanskelig å håndheve retningslinjer etter endt kurs. Vi ønsker likevel å bistå etter beste evne i tilfelle så skulle skje.

HVILKE UNNTAK GJELDER

 

Improteater er spontaniteten og øyeblikkets kunstform, noe som innebærer at ord eller handlinger som kan oppfattes som støtende kan forekomme. I slike tilfeller vil situasjonen tolkes ut i fra sammenhengen den oppsto fra og sett i sammenheng med våre retningslinjer.


Vi støtter kunstnerisk frihet og ønsker ikke å sensurere noen. Samtidig tror vi mye kan unngås ved hjelp av kommunikasjon, gjensidig respekt og empati.


Vi ønsker å understreke at alle henvendelser vil bli tatt på alvor og skal tas tak i med en gang.

HVORDAN LESE RETNINGSLINJENE

 

Retningslinjene tilstreber å beskrive

 • Hva som er godtatt oppførsel hos oss

 • Hva som ikke er godtatt oppførsel hos oss

 • Konsekvensene av uønsket atferd

 • Hvordan man kan varsle om uønsket atferd

 • Hvordan varsling behandles.

HVA SOM ER GODTATT OPPFØRSEL HOS OSS

 

«Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil»


Vi ønsker et miljø preget av mangfold og respekt for hverandres egenskaper, likheter og forskjeller.


Teater har flere funksjoner og improteater er under stadig utvikling.  Vi ønsker ikke å bremse denne utviklingen men forutsetter at samtykke eksisterer mellom de som deltar i de tilfeller det er uklart hva som gjelder av akseptabel atferd. Dette gjelder for eksempel om man utarbeider et nytt format eller en forestilling.

RETNINGSLINJER FOR ATFERD

 

Alle kan oppleve uønsket oppmerksomhet eller oppførsel. Vi definerer uønsket atferd som:

 • Uønsket eller skadelig oppførsel rettet mot en eller flere personer.

 • Uønsket eller skadelig oppmerksomhet rettet mot en eller flere personer.

 • Uønsket eller skadelig oppførsel rettet mot gjenstander eller eiendom.

 • Oppfordre andre til uønsket eller skadelig oppmerksomhet eller oppførsel rettet mot person eller eiendom.

 

Dette inkluderer:

 • Forsøk på uønsket eller skadelig oppførsel rettet mot en eller flere personer.

 • Forsøk på uønsket eller skadelig oppmerksomhet rettet mot en eller flere personer.

 • Forsøk på uønsket eller skadelig oppførsel rettet mot gjenstander eller eiendom.

 • Forsøk på å oppfordre andre til uønsket eller skadelig oppmerksomhet eller oppførsel rettet mot person eller eiendom.

 

Vi forbeholder oss retten til å bortvise deltakere som bryter våre retningslinjer for atferd før, under eller etter aktiviteter i regi av Tøyen Impro uten refusjon. 

UØNSKET ELLER SKADELIG OPPFØRSEL RETTET MOT EN ELLER FLERE PERSONER

 

Gjelder all uønsket eller skadelig berøring, løfting, klåing og i de alvorligste tilfellene straffbare overgrep mot egen eller andres person.

UØNSKET ELLER SKADELIG OPPMERKSOMHET RETTET MOT EN ELLER FLERE PERSONER

 

Gjelder skriftlig, muntlig og non-verbal kommunikasjon der mottaker opplever oppmerksomheten som uønsket eller skadelig. Dette inkluderer kommunikasjon gjennom sosiale medier.


Uønsket eller skadelig kommunikasjon kan være kommentarer, meldinger eller kroppsspråk som oppleves eller oppfattes som trakasserende, krenkende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Dette gjelder spesielt for uønsket eller skadelig oppmerksomhet rettet mot alder, kjønn, funksjonsevne, legning, etnisitet, kultur, religion eller livssyn.

OPPFORDRE ANDRE TIL UØNSKET ELLER SKADELIG OPPMERKSOMHET ELLER OPPFØRSEL RETTET MOT PERSON ELLER EIENDOM.

 

Gjelder all muntlig, skriftlig og non-verbal oppfordring av oppførsel som skader eller kan medføre skade rettet mot gjenstander eller eiendom som tilhører Tøyen Impro eller samarbeidspartnere.

FORSØK PÅ UØNSKET ELLER SKADELIG OPPMERKSOMHET ELLER OPPFØRSEL

 

Følger alle definisjonene for uønsket adferd og gjelder alle verbale og non-verbale forsøk på:

 • Uønsket eller skadelig oppførsel rettet mot en eller flere personer.

 • Uønsket eller skadelig oppmerksomhet rettet mot en eller flere personer.

 • Uønsket eller skadelig oppførsel rettet mot gjenstander eller eiendom.

 • Å oppfordre andre til uønsket eller skadelig oppmerksomhet eller oppførsel rettet mot person eller eiendom.

HVORDAN VARSLE OM UØNSKET ATFERD

 

Ved alvorlig eller straffbare hendelser ber vi om man kontakter Politiet direkte.


For andre henvendelser ber vi om at du kontakter oss eller gjør oss oppmerksom ved første anledning, muntlig eller skriftlig, dersom du: 

 • Opplever uønsket eller skadelig oppførsel eller oppmerksomhet.

 • Er vitne til at andre utsettes for uønsket eller skadelig oppførsel eller oppmerksomhet.

 • Er usikker på om du har blitt utsatt for uønsket oppførsel eller oppmerksomhet.

 

Kontaktpunkt for varsling:


Før, under eller rett etter gjennomføring av et kurs:

 • Ansvarlig instruktør

 

Utenom gjennomføring av kurs:

Ved alvorlige eller straffbare hendelser:

 

Alle varsler vil bli behandlet konfidensielt. Den som varsler har rett til å være anonym. For å bekrefte at varsel er mottatt er vi avhengig av at kontaktinformasjon oppgis.

HVA SKJER ETTER VARSLING

 
 1. Ved varsling vil Tøyen Impro opprette en varslingssak. 

  1. Varsler vil motta en bekreftelse på at varsling er mottatt og at saken følges opp.

  2. Som innmelder vil du få anledning til å legge frem ditt syn for den/de som skal behandle saken, fortrinnsvis i et møte som det skrives referat fra.

  3. Om du ikke selv er part i saken, vil du ikke bli en del av videre saksgang. Saksbehandler vil ta kontakt med deg om det er behov for ytterligere opplysninger for å belyse saken. Du vil få bekreftelse på at saken er mottatt og beskjed når saken er avsluttet.

 2. I de saker hvor det er aktuelt å forfølge saken, skal den det blir varslet om, i utgangspunktet gjøres kjent med varslet og med hvilke opplysninger som er gitt. Den eller de som bli anklaget vil bli innkalt til egne møter for å få saken belyst fra flere sider.

  1. På denne måten får vedkommende anledning til å komme med sin versjon av saken.

  2. Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om straks ha beskjed, uansett utfallet av behandlingen.

 3. Tøyen Impro vurderer hvem som skal involveres i den videre behandling av saken og hvilke tiltak som skal iverksettes, alt etter hvilken type sak og hvem varslingen er rettet mot. Personkretsen begrenses til en så snever gruppe som mulig.

 4. Hvis saken avdekker kritikkverdige forhold skal behandlingen resultere i konkrete tiltak. Disse skal beskrive eventuelle konsekvenser for den eller de saken gjelder. Saksbehandlingen kan ha følge utfall

  1. Ingen tiltak. For tilfeller der saksbehandlingen ikke finner bevis for brudd på retningslinjene.

  2. Advarsel. For tilfeller der saksbehandlingen finner brudd for retningslinjene men alvorlighetsgraden tilsier at en advarsel er tilstrekkelig. Hvis ikke annet er avtalt har advarselen følgende betingelser:

   1. Beskrivelse av hvem advarselen er rettet mot og hva det gjelder.

   2. Beskrivelse av konsekvens av at advarsel ikke overholdes.

  3. Midlertidig utestengelse. For tilfeller der saksbehandlingen finner bevis for mindre alvorlig brudd på retningslinjene. Hvis ikke annet er avtalt har midlertidig utestengelse følgende betingelser:

   1. Definert tidsperiode for utestengelse.

   2. Forbud mot å kontakte andre kursdeltakere eller personer tilknyttet Tøyen Impro.

   3. Forbud mot å delta på aktiviteter i regi av Tøyen Impro.

   4. Ved brudd på betingelsene vil saken gjenåpnes og et nytt tiltak vil vedtas.

  4. Permanent utestengelse: For tilfeller der saksbehandlingen finner bevis for alvorlig brudd på retningslinjene. Hvis ikke annet er avtalt har permanent utestengelse følgende betingelser:

   1. Permanent forbud mot å kontakte andre kursdeltakere eller personer tilknyttet Tøyen Impro.

   2. Permanent forbud mot å delta på aktiviteter i regi av Tøyen Impro.

   3. Ved brudd på betingelsene vil saken gjenåpnes og anmeldelse vurderes.

  5. Anmeldelse: For tilfeller der saken omfatter alvorlige eller straffbare hendelser eller det er usikkerhet om saken omfatter alvorlige eller straffbare hendelser.

   1. Saken følges opp av riktig myndighet.

 5. Saksrapport skal opprettes og lagres på en sikker måte for framtidig referanser. 

  1. Relevante personer vil bli informert om avgjørelsen.

 6. Tiltak følges opp av Tøyen Impro.

Sist revidert 11. september 2019

HVORFOR VI HAR RETNINGSLINJER

 

Vår ambisjon er å gjøre improteater tilgjengelig for alle!

 

Noe av det vi liker best med impro er nemlig at dette er noe alle kan gjøre og noe alle kan være med på, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, legning, etnisitet, kultur, religion eller livssyn. Hos oss er alle velkomne, selv om du kanskje aldri har drevet med drama eller teater før. Vi ønsker å skape positive opplevelser og mestringsfølelse gjennom lek, spontanitet, kreativitet og ikke minst glede! Samtidig vet vi av egen erfaring hvor skummelt det kan være å prøve improteater for første gang.

 

For å lykkes med vår ambisjon må vi skape trygge og inkluderende rammer for alle som deltar. Dette forutsetter klare retningslinjer, slik at ingen behøver å oppleve uønsket oppmerksomhet eller oppførsel før, under eller etter et kurs. Og at man vet hva man kan gjøre i tilfelle så skulle skje.

 

Trygge rammer er et felles ansvar. Vi ber derfor om at du melder fra dersom du er vitne til, eller opplever uønsket oppførsel eller oppmerksomhet, slik at vi kan ta tak i det for de(n) det gjelder.


Vi håper våre retningslinjer for oppførsel kan bidra til å skape større bevissthet rundt temaet og gjøre det enda tryggere å ha det gøy!


Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss på post@toyenimpro.no hvis det er noe du lurer på eller ønsker å forbedre vedrørende våre retningslinjer. 


Tøyen Impro
Oslo, 11. september 2019

PDF-versjon.